Korporatsioon Revelia eesmärgid ja põhimõtted

Korp! Revelia eesmärgiks on kasvatada oma liigetest ausad, kohusetundlikud ja rahvuslikult mõtlevad eesti akadeemilised noored, kes oma teadmised ja oskused rakendaksid eesti rahva vaimseks ja aineliseks heaoluks.

Korp! Revelia eesmärgiks on pakkuda tudengitele organiseerumisvõimalust — tutvuste loomist ja suures, sõbralikus seltskonnas osalemise võimalust.

Korp! Revelia eesmärgiks on läbi ühistegevuse aidata kaasa eesti keele ja kultuuri ning eesti rahva ja riigi säilimisele.

Korp! Revelia eesmärgiks on hoida tudengitraditsioone, tagada asutajate ja hilisemate liikmete pühendumuse tulemuste edasikestmine.

Korporant juhatab laulu.
Korporant hoiab rapiiri.

Valides korp! Revelia lipukirjaks „Üks kõige — kõik ühe eest!”, oleme andnud tõotuse kuuluda surmani ühtejäävate vendade perre. See lipukiri ei haara mitte ainult vendlusperet, vaid sellega peetakse silmas ka kogu eesti rahvast. Revelused jäävad alati truuks põhimõttele: „Eesti keel ja eesti meel, meil olgu saatjaiks eluteel!”

Korp! Revelia on loodud asutajate poolt intiimorganisatsiooni põhimõttel ning selles valitseb kindel kord ja vanuseprintsiip, millest kõrvalekaldumatult kinni peetakse ning mida kõik austavad.

Korp! Revelia nõuab oma liigetelt ühtekuuluvust, kohusetunnet, seltskondlikku kasvatust, väärikat käitumist ja tõsist suhtumist õppetöösse.

Iga korp! Revelia liige peab arendama vastastikust lugupidamist, austust ja abivalmidust oma kaasliigete vastu ja kõikumatult kaitsma nii korp! Revelia kui ka iga tema üksiku liikme au ja nime.

Võrsudes koos Eesti vabadusega on korp! Revelia oma algusaastaist peale rõhutanud isiksuse vabaduse ja individualiteedi printsiipi, mis kujundab korporatsiooni liigetest iseteadvad ja tahtejõulised kodanikud ning samal ajal suurendab nende vastutustunnet.

Korp! Revelia on apoliitiline organisatsioon. Korporatsioon ei võta aktiivselt osa poliitilisest elust, kuid igal tema üksikul liikmel on vabad käed oma poliitilise ilmavaate kujundamisel, välja arvatud demokraatlikele põhimõtetele vastu töötamine või diktatuursete maailmakordade pooldamine.

Koporandid lipuvalves.

Korporatsioon Revelia © 2017

Korporant juhatab laulu.
Korporant hoiab rapiiri.
Koporandid lipuvalves.

ENG